+358 40 504 0530
asiakaspalvelu@finnresta.fi

Finland Restaurants Oy:n yritysasiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 22.5.2018)

 

1. Rekisterinpitäjä

Finland Restaurants Oy
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 040 504 0530
y-tunnus: 2389639-9

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Finland Restaurants Oy / Asiakaspalvelu
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 040 504 0530
asiakaspalvelu@finnresta.fi

3. Rekisterin nimi

Finland Restaurants Oy:n yritysasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käsitellään tarjouspyyntöjen tai tilausten, laskutuksen, perinnän, asioinnin, tutkimusten ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää markkinointiin niiltä osin kuin asiakkaan toimiala tai toimenkuva vastaa tapahtuman toimialaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yhteystiedot (yrityksen tiedot sekä henkilön tiedot), profilointitiedot sekä tilaus-, tarjous-, tutkimus- ja sopimustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja tilaustiedot saadaan asiakkaan tekemän tarjouspyynnön tai tilauksen yhteydessä, julkisista yhteystiedoista keräämällä tai yhteistyökumppanien toimittamien markkinointirekisterien kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Finland Restaurants Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Finland Restaurants Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Anniskeluoikeus: Muistathan, että Finnrestalla on anniskeluoikeus koko Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksen alueella, joten kaikkien omien alkoholijuomien tuominen tai nauttimínen messualueella on Suomen alkoholilainsäädännön mukaan rangaistava teko! Anniskeluviranomaisilta saamamme ohjeistuksen mukaisesti takavarikoimme messuosastoilta löytyvät "omat tuotteet" tapahtuman ajaksi. Annamme mielellämme lisäohjeistusta asiassa.